Lukt het Tilburg om duurzaam te worden?

Ligt Tilburg op koers met de veranderingen die nodig zijn op het gebied van energie en klimaat? Zijn de maatregelen voldoende? Is het tempo hoog genoeg om een klimaat-neutrale en circulaire stad te worden?

Geef je mening! Hoe staat Tilburg er voor op het gebied van duurzaamheid?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Duurzaam!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

Tilburg moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen. Samen -inwoners, bedrijven, overheid- hebben we de taak om onze planeet bewoonbaar te houden voor volgende generaties. Iedereen moet aan de slag met uitdagingen die om een lange adem vragen. Het energieverbruik van huizen en gebouwen moet omlaag en we benutten kansen om alternatieve brandstoffen aan te wenden. We zorgen voor minder CO2 uitstoot en zijn voorbereid op perioden van langdurige droogte en hitte en hevige regenval. We zetten stappen op weg naar een circulaire economie, waarbij afvalstoffen de grondstoffen zijn voor nieuwe producten. En we hebben oog voor biodiversiteit, landschap en erfgoed.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

Op zoek gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, concrete oplossingen realiseren voor het heter, natter én droger worden van de stad en natuur en emissie-loze mobiliteit stimuleren. Dat zijn kort samengevat de ambities. Die ambities waarmaken gebeurt samen met andere gemeenten -in de regio (Hart van Brabant) met Tilburg als trekker- en met het rijk. De doelen uit het landelijk klimaatakkoord wil Tilburg sowieso halen. In 2045 moet de stad klimaatneutraal en volledig circulair zijn en in 2050 klimaatbestendig. Daarvoor zijn forse investeringen nodig. Het lokale klimaatbeleid moet uitmonden in concrete maatregelen en projecten en daardoor tastbare resultaten opleveren. Daarvoor is het ook nodig om woningbezitters te motiveren om zelf aan de slag te gaan met hun eigen woning. Met corporaties zijn afspraken nodig over de verduurzaming van huurwoningen. Waar mogelijk worden klimaatmaatregelen in wijken en buurten gecombineerd met plannen voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Ook het bedrijfsleven en de publieke sector (zorginstellingen, scholen etc.) zijn belangrijke spelers om de transities te laten slagen.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je naar de grote lijnen van het duurzaamheidsbeleid kijkt, zijn dit de belangrijkste feiten:

 • Er is een Investeringsfonds Klimaat van 20 miljoen euro in het leven geroepen, waaruit projecten en experimenten worden betaald. Het fonds draagt bij aan het versnellen van de klimaatambities en brengt het halen van de doelen dichterbij.
 • De regio Hart van Brabant (Tilburg en 8 omliggende gemeenten) stelt een eigen Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) op. Hiermee wordt langdurige en grootschalige opwekking van duurzame energie nagestreefd. De streefcijfers ligger hoger dan volgens het landelijk klimaatakkoord nodig is. Elke gemeente geeft concreet invulling aan de regionale strategie.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op het duurzaamheidsbeleid, dan valt het volgende te noteren:

 • Uit het Investeringsfonds Klimaat gaat 1 miljoen euro naar het project om met water uit de Piushaven de huizen van de nieuwe wijk Fabriekskwartier te verwarmen en in de wijk voor groen en wateropvang te realiseren.
 • Op het gebied van windenergie is de aansluiting van het windmolenpark de Spinder (Spinderwind) op het net een belangrijke eerste stap.
 • Er zijn 2.922 adviezen over energiebesparing gegeven aan inwoners. Hierdoor zijn 976 duurzaamheidsmaatregelen (met name isolatie en zonnepanelen) getroffen.
 • Voor mensen met een smalle beurs is er een energiecoach.
 • Op 35 gebouwen van de gemeente zijn in totaal 17.465 zonnepanelen gelegd. Soms zijn ze onderdeel van totale verduurzaming, zoals bij de bouw van de nieuwe sporthal de Roomley in Udenhout.
 • Er is geëxperimenteerd met het maken van vijf wijkenergieplannen. Voor één ervan, Proeftuin Quirijnstok, heeft het rijk subsidie beschikbaar gesteld waarmee maatregelen kunnen worden betaald.
 • In de stad zijn inmiddels zo’n 650 geveltuintjes aangelegd.
 • In het Van Gogh Nationaal Park in oprichting (het gebied 
 • Tilburg is (circulair) koploper als het gaat om het produceren van nieuwe stoffen uit afval en textielafval.
 • Als bijdrage aan de circulaire economie verkent Tilburg de mogelijkheden van een grondstoffenhub.
 • Op basis van een Green Deal is de Tilburgse horeca aan de slag gegaan met energiebesparing en het tegengaan van voedselverspilling.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

 • Verder invulling geven aan het Tilburgs klimaatprogramma gebeurt ook door uitvoering van de Agenda’s Energie en Circulair.
 • Inwoners zijn zich nog niet altijd voldoende bewust van de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan opwekken en verbruik van energie.
 • De vergroening van Tilburg moet sneller en intensiever om hittestress tegen te gaan (in de zomer van 2019 was Tilburg de heetste stad van West-Europa).
 • Soms wil je harder lopen dan haalbaar is. Het project om 24 woningen in de Beethovenlaan van het gas af te halen, bleek om allerlei redenen niet realistisch. Niettemin is van het experiment veel geleerd.
 • Met onder andere de nodige boomaanplant wordt de Willem II straat een voorbeeld van het klimaat bestendiger maken van de binnenstad.
 • Voor een volledig circulair Tilburg is meer nodig. De circulaire aanpak moet deel uitmaken van het economisch beleid. Daarom is een nieuwe aanpak circulaire economie in de maak.

Wijkevoort

Lukt het Tilburg om duurzaam te worden? De hamvraag is wat een nieuw industrieterrein zoals Wijkevoort gaat bijdragen aan duurzaamheid? Tegen de stroom in van het actu...

Sylvia Roosen

Wijkevoort

Gemeente heeft alles al opgetuigd om van Wijkevoort (naast de Reeshof, hoek Bredaseweg, Burgemeester Letschertweg) een industrieterrein te maken, volgezet met grote bedri...

Mario Hester

Wijkevoort

Tilburg moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen. Samen -inwoners, bedrijven, overheid- hebben we de taak om onze planeet bewoonbaar te houden voor vol...

Mary van Steen

Biodiversiteit

Het groenbeheer is gericht op maaien en niet op milieu beheer. Sinus maaien is een goede strategie, in de stad en buiten de stad lijden we door huidige groenbeheer veel b...

Jacko obels

Wijkevoort is niet duurzaam

U stelt dat u zorgt voor minder CO2 uitstoot. De plannen voor de ontwikkeling van Wijkevoort vermeerderen juist de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. En de luchtkwal...

Matthijs de Klerk

Industrie

Door alsmaar bedrijventerreinen te blijven aanleggen komen de bewoners van Tilburg nog meer in de problemen door de slechte luchtkwaliteit. We worden ingesloten door eila...

Jaco

Hernieuwbare energie

Is de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder op de hoogte van de nadelen van windmolenparken,zonnepanelen en biomassacentrale en het vergelijk met gas? Heeft de gemee...

J. Westen

Vitale stad

Ik vind dat het in Tilburg best goed gaat, er wordt aan veel dingen gewerkt. Waar ben je niet tevreden over: dat zijn de uitbreidingen in het buitengebied!!!  Je houd...

Ine Spijkers
Wordpress site laten maken door Converzo.nl