Hoe staat Tilburg er sociaal voor?

Is Tilburg goed op weg naar een situatie, waarbij niemand die ondersteuning nodig heeft, buiten de boot valt? Is het sociale stelsel betaalbaar? Slagen we erin om iedereen te laten meetellen en meedoen?

Geef je mening! Hoe staat Tilburg er volgens jou sociaal voor?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli  bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Sociaal!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

Tilburg wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent dat iedereen meetelt en ertoe doet. Een stad zijn waar iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. Wanneer inwoners niet of niet voldoende op eigen kracht kunnen meedoen, is er passende ondersteuning in elke fase van het leven. Die ondersteuning is maatwerk en kan dus verschillend zijn. Ze moet echt helpen en betaalbaar blijven, nu en later. Dit gaat niet vanzelf. Met kleine ingrepen, waarbij de focus op preventie ligt, kan er met minder geld méér effect worden bereikt.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

De meeste aandacht gaat uit naar de gemeentelijke taken op het gebied van zorg, jeugdhulp,  werk en inkomen en bestaanszekerheid. In 2015 hebben gemeenten die taken overgedragen gekregen van het rijk. Tilburg heeft die ‘transitie’ goed doorgevoerd en oogstte lof voor de gekozen aanpak. Maar het betaalbaar houden van de WMO-voorzieningen, jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet is een bron van zorg. De financiële kaders zijn namelijk erg krap en de vraag naar zorg en ondersteuning blijft toenemen. Dus zijn verdere veranderingen en vernieuwingen nodig om de inwoners van de stad nog meer maatwerk te bieden. Tijdens dat veranderingsproces ‘moest de winkel openblijven’ en moest iedereen de zorg blijven krijgen die nodig is. De sociale basis moest intact blijven en er was preventie nodig. Dat was de inzet.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je naar de grote lijnen van het sociaal beleid kijkt, zijn dit de belangrijkste feiten:

 • Er is voor de periode 2018-2020 een buffer van 23 miljoen euro in het leven geroepen. Hiermee worden de tekorten in het sociaal domein opgevangen. Tekorten die ontstaan doordat de gemeente minder geld van het rijk krijgt voor haar sociale taken bij een tegelijkertijd toenemende vraag naar zorg en ondersteuning. Gemeente en sociale partners hebben dankzij de buffer ondersteuning en maatwerk kunnen bieden, dat nodig was. Tilburg voert een intensieve lobby om van het rijk een toereikend en passend budget voor het sociaal domein te krijgen.
 • Er is een Investeringsfonds Sociaal Domein van 10 miljoen euro in het leven geroepen voor experimenten en innovaties. 
 • Met gebruikmaking van het geld uit het Investeringsfonds Sociaal Domein zijn diverse maatregelen genomen, die het mogelijk hebben gemaakt om met minder geld meer effect te sorteren met het sociaal beleid. De nadruk ligt op preventie. Het gaat om 18 zogeheten hefbomen die moeten zorgen voor besparingen en voor positieve effecten voor inwoners.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op het sociaal beleid, dan valt het volgende te noteren:

 • Voor de wijken Tilburg Noord, Tilburg West en Groenewoud is de zogeheten PACT-aanpak van start gegaan. Problemen op het gebied van werkloosheid, armoede, scholing en gezondheid worden hier in samenhang aangepakt. Die aanpak sluit aan bij de Agenda Sociaal 013 die in Tilburg de koers vormt voor het sociaal beleid. Voor iedereen een goede start, gelijke kansen, maatschappelijke waardering en ruimte om te leven; daar draait het om in de Agenda Sociaal 013.
 • Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant gooit Tilburg het bij de aanpak van complexe zorg- en ondersteuningsvraagstukken van huishoudens over een andere boeg. Dat noemen we het Maatpact. Het woord zegt het al, maatwerk leveren waarbij niet de systemen van de aanbieders maar de vragen van de zorgbehoevenden centraal staan. Dit leidt ook tot besparingen op kosten.
 • Om armoede te doorbreken kent Tilburg sinds eind 2019 een nieuwe visie op Bestaanszekerheid.
 • Er zijn verschillende experimenten zoals het Vertrouwensexperiment (minder regels en meer vrijheid voor mensen in de bijstand) en de Doe Mee regeling.
 • De nieuwe aanpak Klantregie heeft onder andere opgeleverd dat sinds 1 januari 2020 65 mensen die in de bijstand zaten, aan het werk zijn gegaan. Persoonlijke aandacht en het leveren van maatwerk, blijken succesvol te werken. 
 • Er zijn fors minder inwoners die vanwege schulden of andere financiële problemen ‘onder bewind zijn gesteld’ en dus niet meer over hun eigen financiën mogen beschikken. Door een voor Nederland unieke samenwerking tussen de gemeente en de betreffende rechtbank, wordt zonder advies van de gemeente geen onder bewindstelling meer uitgesproken. Het aantal onder bewindstellingen is gedaald van 335 in 2017 naar 161 in 2019.
 • Sinds inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen bij De Toegang, vindt hun ondersteuning van dichtbij plaats en zijn er minder verwijzingen naar specialistische zorg. De Toegang is het samenwerkingsverband van het Instituut voor Maatschappelijk Werk, MEE Tilburg, GGD, Loket Z, Werk & Inkomen van de gemeente en de wijkverpleging.
 • Tilburg kan sociale crisissituaties efficiënter aanpakken. Het meldpunt ‘Personen met verward gedrag’ en het meldpunt Crisis GGZ zijn samengevoegd met het Crisisinterventieteam. Ze vormen zo één ingang.
 • Op Valentijnsdag 2019 is de Tilburgse Coalitie tegen Eenzaamheid onder jongeren én ouderen opgericht. Zo’n 50 deelnemers hebben zich daarbij aangesloten: vrijwilligers, professionals en uiteenlopende instellingen en organisaties.
 • De jongerenadviesraad in Noord heeft bijgedragen aan de ruimtelijke invulling van het Wagnerplein. Het resultaat is onder andere de komst van een pannaveldje.
 • Voor het pand aan de Schiphollaan in Tilburg West heeft basisschool Jeanne d’Arc  samen met de buurt het initiatief genomen om er een community-school op te zetten.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

 • De Tilburgse successen met maatwerk en betere samenwerking tussen partners dreigen teniet gedaan te worden als er onvoldoende financiële middelen voor jeugdzorg zijn. De lobby naar het rijk is erop gericht om dat te voorkomen.
 • Nog niet alle maatregelen, waarmee met minder geld meer effect in het sociaal beleid moet worden bereikt, werpen hun vruchten af. Of dat lukt, is onder andere vanwege de coronacrisis ongewis.
 • De Toegang moet de financiële besparing nog waarmaken en de wachttijden zijn nog te lang.
 • De start van de pilot ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ (JIM) is vertraagd. In deze pilot krijgen kind en gezin ondersteuning van een mentor uit het eigen netwerk in combinatie met ambulante specialistische ondersteuning en zorg.

Binnenstad als werkgever en inclusief

Inclusieve binnenstad Grote mix van bewoners. Oud en jong, arm en rijk, verschillende leefstijlen, diversiteit aan huishoudentypes, tijdelijke bewoners ...

Samantha van Rooij

Iedereen? Mits je digitaal vaardig bent !

Ik zit zelf in een groep NAH-getroffenen. Mensen die deels verlamd zijn, niet of slecht kunnen spreken, geen vervoer hebben hebben en/of  afhankelijk zijn  invalidenver...

Cor Boogaarts

Iedereen telt

Mijn mening is dat ik niet meetelt in deze stad waar ik geboren en getogen ben. wat ik ook in een brief naar wethouder Dols schrijf wordt gewoon zoals men vroeger deed...

Louis Versluis

Wijkcentra

We willen in Tilburg iedereen mee laten doen dan vind ik het onbegrijpelijk dat een sociale instelling die in opdracht van de gemeente werkt zonder overleg met de opdrach...

John

Parkeerbeleid

Beste gemeente, In de Tilburgse Koerier las ik de oproep vanuit de gemeenteraad om je als medeburger te laten horen over het beleid welke de gemeente voorstaat. Je la...

E. Kuijpers

Algemeen

Tilburg heeft in de geschiedenis een paar momenten gehad dat zij in de voorhoede van gemeenten opereerde. Dat waren momenten dat er echt gefocust werd. Iedereen raadplege...

Jaap
Wordpress site laten maken door Converzo.nl