Cultuurbeleid moet inclusiever zijn

Ingezonden door: Gerard korthout op 02-07-2020
  • Overal

plans

Tilburg kan trots zijn op het culturele klimaat in de stad. Veel talent, veel ervaring en veel ondernemend cultureel vermogen schuilt er in ons Berlijn van Brabant. Maar er kan nog zoveel meer uit deze stad gehaald worden. Het kan altijd beter maar laten we ook vanuit het perspectief van Stadstheater De Boemel eens even kort onze beschouwing opmaken.
Het aanbod dat de gemeente ondersteunt, zou een goede afspiegeling moeten zijn van verschillende voorkeuren in de stad én van het totale culturele veld, ofwel alles moeten bevatten dat het culturele leven in Tilburg te bieden heeft. Ook voor nieuwe vormen, nieuwe podia en broedplaatsen, andere genres en nieuw publiek moet echt meer plaats krijgen op onze culturele agenda. Hiervoor is nodig een heuse verbreding van het huidige aanbod basisvoorzieningen. Een uitbreiding die gewoon meer recht doet aan de samenhang én diversiteit in onze stad en diversiteit onder het publiek.
Onze samenleving verandert. Denk aan mensen met verschillende culturele achtergronden, minder jongeren, meer ouderen en groei van communitys. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar cultuur. Ook verandert de manier van cultuur maken. Het vraagt aan kunstenaars, ZZP-ers, culturele ondernemers en instelllingen beter in te spelen op behoefte uit de stad. Het is niet verstandig om alles in 4-jarige subsidies in beton te gieten. Zo haal je de nodige financiële flexibiliteit uit beschikbare middelen.
Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, culturele achtergrond, welke wijk of opleiding. Cultuur moet voor zoveel mogelijk Tilburgers betekenis geven. Dat kan door ook cultuur te bevorderen die laagdrempelig is en waarbij iedereen zich welkom voelt. En niet alleen voor bepaalde segmenten uit de stad. Het huidige cultuurbeleid neigt naar te elitair samengesteld, teveel gericht op een minderheid en onvoldoende op alle inwoners. Tilburg is een volkse stad en dat ‘volkse’ verdient een betere plek naast alle 5-sterren-podium-kunsten.
Het splitsen van middelen van evenementenbeleid en het cultuurbeleid doet beslist geen goed aan een uitgebalanceerd cultuurbeleid. Dit is volgens ons meer ingegeven door een verdeling van portefeuilles van wethouders o.b.v. persoonlijke voorkeuren dan dat het goed is voor de stad of een afgewogen en daadkrachtig cultuurbeleid (alle uitingen van kunst en vermaak) dat uit één stuk is. Erg jammer.
Gekeken hoe festivalland zich ontwikkelt, dan valt te constateren dat de traditionele scheidslijnen tussen disciplines verdwijnen. Er wordt nu en in de toekomst meer gevraagd dan alleen de gevestigde orde in stand te houden of makers de echt nodige productiebudgetten te verschaffen.
Zo zijn kleine theaters en podia hartstikke belangrijk om creatieve en kunstzinnige talenten juist kansen en mogelijkheden te bieden. Om te kunnen ‘klooien’ en om zich artistiek te kunnen ontplooien. Maar die kleine speelplekken worden in onze stad – zo weten wij nu – worden onvoldoende gekoesterd en gestimuleerd. Terwijl het juist cruciaal is om naast het bestaande aanbod van de basisvoorzieningen te verbeteren vooral stevig het nieuwe te omarmen. In Tilburg wordt – zo denken wij – onvoldoende ruimte geboden aan nieuwe genres, doelgroepen, podia en nieuwe broedplaatsen. Stadstheater De Boemel richt zich op maatschappelijke tendensen zoals eenzaamheid, vergrijzing en armoede. Daar is ons lowbudgetprincipe op toegesneden. Het huidige cultuurbeleid zou beter kunnen inspelen op maatschappeleijke en sociale noden vinden wij.
Vermaak is niet van hoog en niet van laag. Dat is van iedereen: van hoog tot laag. Hoge kunst bestaat niet. Andere opvattingen versterken niet het versterken van het draagvlak voor cultuur. Zodoende versterken we alleen misvattingen en definitie-vertroebeling zoals het woord ‘vrijetijdsbesteding’. Door krachtig aandacht te geven aan de volle breedte van vermaak, nieuwe generaties makers, ander doelgroepenbeleid en in alle krochten van de stad te spreken met culturele spelmakers kunnen we het beter voor elkaar krijgen dat mensen zich meer tot cultuur voelen aangetrokken worden. Mensen die zich nu misschien (nog)minder aangesproken voelen door wat er de laatste jaren in schouwburgen, concertzalen en musea te doen en te beleven is. Het beter bereiken van mensen – potentiele cultuurliefhebbers -kan alleen maar door nog beter te luisteren, een paar keer per jaar aan tafel te kruipen met makers, programmeurs, broedplaatsen etc. Beslissers moeten meer uit hun ivoren torens te komen, is ons advies.
De basisvraag is: Is er sprake van een doeltreffende uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid in Tilburg?
Subsidieverstrekking is niet het geven van ‘geld om niet’, maar het is voor de gemeente een instrument om beleidsdoelen te bereiken. Aangezien er belastinggeld wordt besteed aan kunst en cultuur, is het van belang dat de gemeente, gemeenteraad én de Rekenkamer controleren of de subsidies die zij verstrekken om beleidsdoelen te realiseren in de praktijk door de jaren heen efficiënt en effectief worden aangewend. Dit zou veel explicieter en steviger moeten qua verantwoording, denken wij. Er valt nauwelijks iets in gemeentestukken over terug te vinden. Nabellen met de griffier levert slechts een zeer grofmazig jaarverslag op. In maart 2016 stelden wij de volgende logische vragen aan de gemeente.  Hier is nooit het gesprek over aangegaan en ook nooit verduidelijking op gekomen. Waarom niet is ons onbekend.
Welke doelen zijn gehaald, welke niet?
Wat zijn de topsuccessen geweest en wat is mislukt?
Wat is aanbod? Wie maakt er gebruik van? Wat is het effect?
Waar zijn fikse stappen vooruit gemaakt qua talentontwikkeling en verrassende verbindingen. Wat werkt in Tilburg wel/niet?
Welke creatieve broedplaatsen, vrijplaatsen en pilots zijn wel/niet gelukt?
In hoeverre worden in Tilburg subsidies meer verdeeld op basis van elitair artistieke kwaliteiten dan op basis van ondernemerschap?
Wat heeft het jarenlang in Tilburg gepredikte bevorderen van cultureel ondernemerschap concreet opgeleverd: wat, waar, gevolg?
·       Hoeveel geld naar doelgroepen? In onderdelen zoals: film, media/letteren, cultureel erfgoed, beeldende kunst, amateurkunst, cultuureducatie, podiumkunsten et cetera.
·       Hoeveel is er geïnvesteerd in makers en met welk resultaat?
Waar zijn Tilburgse kernwaarden in cultuurbeleid terug te vinden: rauw, tegendraads, sociaal, experimenteel, daadkrachtig, humor?
Hoe toegankelijk is cultuur geweest voor Tilburgse minima?
Hoeveel geld zit in steen en hoeveel in show?
Heeft Tilburg een cultuursubsidiebeoordelingsmethodiek?
De Cultuuralliantie wakend over 1 miljoen euro impulsgeld houdt een invloedrijke cordon sanitaire in stand. Is dit een beeld wat klopt en wat gebeurt er met dat geld?

Je moet in deze stad of een maker zijn of een basisvoorziening zijn om financieel ondersteund te worden, …. maar ons stadstheater/ culturele onderneming met een breed programma – van parade, cabaret, taalkunst, kindertheater tot concert wordt tot dusver helaas compleet genegeerd. Ook de 3 keren dat wij ons in de afgelopen jaren langs de afgrond begaven. We betreuren dat.

Op onze podia zijn gelukkig veel lokale (gesubsidieerde) makers te vinden, talenten van de rockacademie, studenten van circus of musicalopleiding etc. Soms gerenommeerde namen en soms onbekende muziekgroepen. Naar gelang ons budget toestaat. Zo simpel is het. Ons brede publiek groeit, voor Corona waren we gezond en 10-20% per jaar groeiend en toch het lukte ons de afgelopen lente – toen we plots op omvallen stonden -zelfs niet om eens echt met de gemeente aan tafel te zitten of te komen. En dat is behoorlijk bitter. Althans na 6 jaar uitgegroeid te zijn tot een populair volkstheater met ontzettend veel draagvlak en support uit eigen stad. We hadden de hoop dat de gemeente ons inmiddels succesvolle crowdfunding (help De Boemel te overleven), inmiddels 20.000 euro, vanwege verdienste voor de stad of medeleven zou aanvullen……. Tegendeel blijkt waar…..

Recent is met ons een huurverhoging van 40% afgesproken. Juist nu in deze fase dat het publiek voor 80% wegblijft door regels of angst. We zijn aangewezen op coulance van de gemeenteraad in september dit jaar, of op steun in de nog vast te stellen cultuurnota 2021 die na de zomer op tafel komt en anders – mits we het volhouden- moeten we wachten op nieuwe verkiezingen. We zullen in ieder geval voordat het culturele jaarplan 2021 wordt vastgesteld een concreet verzoek indienen. De wethouder Cultuur mailde ons een maand geleden dat er geen geld meer beschikbaar is dit jaar.

Bovenstaand is helaas preken voor eigen parochie, maar het is exemplarisch voor de moeite die de regels, beleidsmakers en wethouder van Cultuur hebben met het helpen en stimuleren van kleinschalige initiatieven van onderop naast de gevestigde orde waar Tilburg terecht heel zuinig op moet zijn. Het kan toch helemaal niet zo moeilijk zijn om ook een categorie basisvoorzieningen 2 of 4 jaar te steunen met puur programmasubsidie en te toetsen op programmakosten, aantal publiek, frequentie, doelgroep, kwalitatieve groei etc. Het past Tilburg om op andere inspirerende plekken, Spoorpark, Piushaven, maar ook in grote wijken Reeshof, Udenhout, Berkel Enschot e.d. podia concreet te stimuleren. Er zit talent & kwaliteit genoeg om meer culturele broedplaatsen met diversiteit tot bruisend leven te wekken. We hebben niet voor niets een sterke eventmanager-opleiding (Co-Iemes/Fontys) in onze stad. @the end hebben wij er wel vertrouwen in dat het ongehoorde en de ongehoorden ooit gehoord zullen worden. Cultuuromslag kost jaren, zo beseffen wij.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

2 Responses to “Cultuurbeleid moet inclusiever zijn”

  1. Je stemt voor

    Je stemt voor

  2. Cultuur is goed voor ons allemaal!!

    Aloijs Klijberg

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl